Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEKİMLERİN SAĞLIK ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE EVALUATION OF HEALTH SELF-CARE POWER OF PHYSICIANS )

Yazar : Eyüb EKMEN  & Belma KEKLİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 13-26
DOI Number: :
Cite : Eyüb EKMEN & Belma KEKLİK, (2020). HEKİMLERİN SAĞLIK ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Journal of Current Researches on Health Sector, 10 (1), p. 13-26. Doi: 10.26579/jocrehes.94.
268    170


Özet

Terzi kendi söküğünü dikemez atasözünün sözlükteki anlamı: ‘Bir kimse uzmanlığını kullanarak başkalarına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi yararına kullanmaya fırsat bulamaz’ olarak verilmektedir. (Aksoy, 1995). Bu çalışmanın amacı bu atasözünden yola çıkarak sağlık dağıtıcısı olarak nitelendirebileceğimiz hekimlerin kendi öz bakımlarına ne kadar dikkat ettiklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın evrenini Konya ilindeki hekimler oluşturmaktadır. Çalışma anket yöntemiyle yapılmış olup, anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik veriler ikinci bölümde ise Kearney ve Fleischer tarafından hazırlanıp Nursel (Özkan) Nahcıvan tarafından düzenlenen 35 maddelik ölçek yer almaktadır. Çalışmaya 193 doktor katılmış olup elde edilen veriler ile SPSS istatistik programı kullanılarak frekans yüzde dağılımları, ki-kare testi, t testi ve anova analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda hekimlerin öz-bakım gücü puan ortalaması 119.11±18.78 olarak bulunmuştur. Ünvana göre karşılaştırma yapıldığında doktor öğretim üyesi olan hekimlerin öz bakım gücü puan ortalamalarının pratisyen ve uzman hekimlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Anahtar Kelimeler
Öz bakım, Hekim, Sağlık

Abstract

Tailor can not sew his own tear ( the shoemaker’s son always goes bare foot) means in the dictionary: Some one can use his knowledge to help others, but he can’t use it for himself. Our aim in this study is to reveal how much the physicians, who can be described as health distributors, pay attention to their self-care based on this proverb. Population of the study consists of physicians in Konya. This study was conducted with a survey consisting of two parts. In the first part, there are demographic questions. In these cond part, a 35-item scale was used which is prepared by Kearney and Fleischer and translated by Nursel (Özkan) Nahcıvan. 193 physicians participated in the survey. Frequency analysis, percent distributions, chi-square test, t test and anova analysis were performed by using SPSS statistical program. As a result of the study, the mean score of self-care physicians was 119.11 ± 18.78. The mean scores of self-care power of the physicians who were faculty members were found to be higher than the GPs (p <0.05).Keywords
Self-care, Physician, Health

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri