Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama Davranışlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Social Hand Washing Behaviors of University Students Studying in Health )

Yazar : Rukiye ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 27-42
DOI Number: :
Cite : Rukiye ASLAN , (2020). Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama Davranışlarının Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 10 (1), p. 27-42. Doi: 10.26579/jocrehes.93.
294    193


Özet

Bu çalışmanın amacı; sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2019-2020 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)’da öğrenimlerine devam eden 277 kız 102 erkek olmak üzere toplam 379 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler kişisel bilgi formu, Üner, Sevencan, Başaran, Balcı ve Bilaloğlu (2009) tarafından geliştirilen “Sosyal El Yıkama Tutum Ölçeği (SEYTÖ)” ve “Sosyal El Yıkama Bilgi Ölçeği (SEYBÖ)” kullanılarak yapılmıştır. Veriler; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız t testi, ANOVA, TUKEY analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama davranışlarının cinsiyet, öğretim türü ve branş/program değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği p<.05 diğer değişkenler açısından göstermediği p>.05; sosyal el yıkama bilgi düzeylerinin ise bütün değişkenlerde anlamlı farklılık göstermediği p>.05 belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal el yıkama, El hijyeni, Hijyen, El yıkama, Sağlık, Sağlık eğitimi, Öğrenci, Bilgi, Tutum

Abstract

The aim of this study is to evalute the social hand washing behaviors on university students studying in health The general screening model was used in the research. The sample group of the study consists of 379 associate degree students, 277 girls and 102 boys, who continue their education at Sivas Cumhuriyet University Health Services Vocational School in the fall semester of 2019-2020 academic year. The data for the study were made using the personal information form, the "Social Hand Washing Attitude Scale" and the "Social Hand Washing Information Scale" developed by Üner, Sevencan, Başaran, Balcı ve Bilaloğlu, (2009). The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov (K-S), Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent t test, ANOVA, TUKEY analysis techniques. Pearson Correlation Coefficient was used to determine the relationship between the scales. It was determined that the social hand washing behaviors on university students studying in health, differed significantly according to gender, type of instruction and branch/program variables (p<.05) but it did not show a significant difference in terms of other variables (p>.05). It was determined that the social hand washing knowledge levels of the students did not differ significantly in all variables (p>.05).Keywords
Social hand washing, Hand hygiene, Hygiene, Hand washing, Health, Health education, Student, Knowledge, Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri