Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Isparta İli Örneği
(The Factors that Effective in the Choice of Hospital and Patient Satisfaction: The Sample of Isparta )

Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Isparta İli Örneği

 
Yazar : Nezihe TÜFEKCİ  Hasan ASIĞBULMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 71-92
DOI Number: :
Cite : Nezihe TÜFEKCİ Hasan ASIĞBULMUŞ, (2016). Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Isparta İli Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (2), p. 71-92. Doi: .
289    192


Özet

Sağlık bir toplumun en önemli göstergelerinden biridir. Bu yüzden sağlık hizmetlerine önem verilmektedir. Özellikle sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte iyileştirilen şartlar ve sağlık hizmetlerindeki harcamaların artması sağlıkta gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Program sonrasında yaşanılan gelişmeler özel hastanelere olan ilgiyi de artırmış durumdadır. Hasta memnuniyeti günümüzde hastane tercihini etkileyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Fakat hasta memnuniyeti dışında, hastane tercihinde etkili olan farklı faktörler de bulunmaktadır. Araştırmanın amacı hasta memnuniyeti ve hasta tercihinde etkili olan faktörlerin araştırılmasıdır. Bu kapsamda Isparta ilinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada hasta memnuniyeti ve hastane tercihinde etkili olan faktörler incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Isparta ilindeki kişiler oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek şekilde 560 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Akbaş (2014) tarafından güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş olan soru formu beşli Likert tipi ölçekle test edilmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerini ve araştırma amacına yönelik oluşturan soruları içeren sorular da bulunmaktadır. Yapılan anketler sonucunda 22 soruluk önermeden üç faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; hastane çalışanları, hastanenin işleyişi ve hastanenin fiziki koşullarıdır. Diğer 9 soruluk önerme ise tek faktör altında birleşmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa değeri ölçekte yer alan ilk 9 soru için 0,821 iken, sonraki 22 soru için yapılan analizde 0,907 olarak bulunmuştur. Araştırma da frekans ve yüzde değerleri, çoklu doğrusal regresyon modeli, korelasyon analizi ve crosstabbs ile çapraz analizler yapılmıştır. Çalışmada hastane tercihinde etkili olan diğer faktörler de bulunmuş ve önem derecesine göre sıralanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hastane tercihinde en çok etkili olan ilk üç faktör sırasıyla güven, uzman doktor tercihi ve memnuniyet olmuştur. Araştırmada hastanelerde en çok beğenilmeyen üç özellik ve sırası; doktor ilgisizliği, yetersiz muayene ve hoşgörü olmaması şeklindedir. Ayrıca yapılan normallik testi sonucunda da verilerin normal dağıldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Sağlık hizmetleri, hasta memnuniyeti, hastane tercihi

Abstract

Health is one of the most important indicators of a society. So attention is paid to health services. In particular, expenditure on health services in conjunction with the health transformation program have resulted in improved conditions and increased improvements in health. Private hospitals have also increased the interest in residential developments after the program. Patient satisfaction today, among the most important factors that influence the choice of the hospital. But except for patient satisfaction, there are different factors that affect the choice of the hospital. The aim of the study to investigate the factors that affect patient satisfaction and patient choice. In this context, a research has been conducted in the province of Isparta. In research were investigated the factors that affect the choice of hospital and patient satisfaction. The population of the study consists of individuals in Isparta. To represent the universe 560 people was conducted face to face with the survey. The study used survey, Akbaş (2014) by which the reliability and validity of the tested questionnaire five Likert type scale. In addition, participants are questions containing forming for the purpose of demographic characteristics and research questions. As a result of the 22-question survey emerged from postulates three factors. These factors ; hospital employees, the functioning of the hospital and conditions the hospital's physical. The other 9 questions propositions are united under a single factor. The cronbach's alpha of scales used in research for the first 9 questions on the scale of value 0,821 located while in the analysis for the next 22 question is 0,907. Research was conducted in frequency and percentage values, multiple linear regression models , correlation analysis and cross- analysis crosstabbs. In the study, the choice of hospital, it was found that there are other factors that have an impact on, and are ranked by degree of importance. As a result of the analysis has been the three factors most influential in the choice of hospital, respectively, trust, preference specialist and satisfaction. Three most unpopular features and research hospitals form of in order; the doctor's lack of interest, inadequate inspection and lack of tolerance.Keywords
health care, patient satisfaction, and hospital preference.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri