Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması
(Comparison of Pregnancy Complications between Employed and Unemployed Women )

Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

 
Yazar : Fatma BAŞAR  Hüsniye YALÇIN TUNALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 77-88
DOI Number: :
Cite : Fatma BAŞAR Hüsniye YALÇIN TUNALI, (2017). Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (1), p. 77-88. Doi: .
270    183


Özet

Bu çalışmanın amacı, çalışan ve çalışmayan kadınlar arasında sosyodemografik özellikleri, genel sağlık durumu, gebelik öyküleri ve gebeliğin sonucu açısından farklılıkları belirlemektir. Çalışma Kütahya’da yaşayan toplam 200 kadın (100 çalışan ve 100 çalışmayan) üzerinde 20 Kasım 2013 –7 Ocak 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları ve Pearson Ki-kare testi uygulanmıştır. Kadınların yaş ortalaması çalışan kadınlarda 27,8±3,1, çalışmayan kadınlarda 28,2±3,6 bulunmuştur. Çalışan kadınların % 60’ı lisans veya lisansüstü mezunu, çalışmayan kadınların % 52,0’si ilköğretim mezunudur(p<0.001). Aile planlaması yöntemi olarak çalışan kadınların % 34’ünün kondom, çalışmayan kadınların % 21’inin geri çekme yöntemini kullandıkları saptanmıştır. Çalışan kadınlarda kendiliğinden düşük oranı %18, erken doğum oranı %7, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma oranı %9,0; çalışmayan kadınlarda bu oranlar sırasıyla %26, %11, %16’dır (p>0.05). Sonuç olarak çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre eğitim durumlarının yüksek olduğu, daha az çocuk sahibi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmayan kadınların daha fazla gebelik komplikasyonlarına sahip olduğu görülmüş ve bu durum eğitim düzeyi, sigara kullanım sıklığı, gebelik sayısı ve gebeliğin istenmesi ile ilişkilendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çalışma hayatı, gebelik, gebelik komplikasyonları.

Abstract

The aim of this study was to determine the differences of socio-demographic characteristics, general health conditions, the story of previous pregnancies, and outcome of pregnancy between employed and unemployed women .The study was made a total of 200 women (100 employed and 100 unemployed) in Kütahya between the dates of 20 November 2013 – 7 January 2014. A questionnaire prepared by the reserchers based on literature were used for data collection. Statistical analyses were undertaken using SPSS version 17. Mean, Standard deviation, quantity, percentage calculations and Pearson’s Chi-square (χ²) test, were used statistical evaluation. The mean age of the employed women participated in this study was 27,8±3,1, while it was 28,2±3,6 for unemployed women. 60% of employed women has a bachelor or graduate degree, and it was found that 52.0% of unemployed women graduated from primary school(p<0.001). As a contraceptive method, 34% of employed women used condom, and 21% of unemployed women preferred with drawal method. The rate of spontaneous abortion for employed women was 18% and it was 26% for unemployed women. The rate of preterm birth for employed women was 7% and it was %11 for unemployed women. The rate of low-birth weight baby for employed womenwas 9% and it was 16% for unemployed women(p>0.05). It was found that employment was associated with a more favorable social status: employed women had a higher educational level and they had less children. Unemployed women have more pregnancy complications compared to employed women and this is associated withwomen’s educations level, smoking prevalence, number of pregnancy and wanted pregnancy.Keywords
Working life, pregnancy, pregnancy complications.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri