Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği
(Knowledge and Attitudes of Health Personnel on Palliative Care: Sample of Bitlis Province )

Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği

 
Yazar : Ömer Faruk YILDIZER  & Seda OĞUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 411-438
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk YILDIZER & Seda OĞUR, (2018). Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 411-438. Doi: .
347    369


Özet

Bu araştırmada; Bitlis İlinde görev yapan sağlık personellerinin palyatif bakım hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Bitlis’in Merkez ve Tatvan İlçesi’ndeki sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinden oluşmuştur. Sağlık personellerinden rastgele seçilen, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 176 sağlık personeli örneklem olarak alınmıştır. Veri toplama aracı olarak sağlık personelleri hakkında niteleyici bilgilere ulaşmamızı sağlayan 7 soruluk ön bilgi formu ve palyatif bakım ile ilgili 20 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20® programında, sıklık ve Paerson ki-kare testleriyle değerlendirilmiş, p<0,05 düzeyi istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Ankete katılan sağlık personelinin %25,0’i palyatif bakımı duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini ifade etmiştir. Sağlık personelinin %73,8’i palyatif bakımın kanser hastalarına verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin %67,6’sı palyatif bakım merkezlerinde ağrı tedavisinin uygulanabileceğini ifade etmiştir. Ancak sağlık personelinin %47,2’si “palyatif tedaviye küratif tedavinin fayda sağlamadığı, hastalığın ilerlediği son evrede başlanmalıdır” ifadesine katılmadığını belirtmiştir. Sağlık personellerinin eğitim düzeyleri ile ankette yer alan, palyatif bakımla ilgili bilgilerini ölçmeyi sağlayan birçok soruya verdikleri yanıtlar arasındaki fark anlamlı (p<0,05) olmasına rağmen; konuyla ilgili bilgi seviyesinin eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğrusal olarak artmadığı görülmüştür. Palyatif bakım ekibinde yönetici ve ekip koordinatörü olarak görev yapan hemşirelerin oldukça az bir kısmı palyatif bakımı bildiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda doktorların bazılarının da palyatif bakım konusunda tam bilgi sahibi olmadığının belirlenmesi aldıkları eğitimin yeterli olmadığını ve ayrıca bu konuda araştırarak da bilgi edinme gereği duymadıklarını göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Palyatif bakım, sağlık personeli, bilgi, tutum

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitudes of the health personnel working in Bitlis province about palliative care. The universe of the study consists of health personnel working in health institutions in Center and Tatvan district of Bitlis. The sample of 176 health personnel, who were selected randomly from the health personnel, who accepted voluntary participation in the study, was taken as a sample. As a data collection tool, a questionnaire consisting of 20 questions related to palliative care and 7 questions, which allows us to reach qualitative information about health personnel, was used. In evaluation of research data has been applicated frequency and Pearson chi-square tests the IBM SPSS 20® program, p<0,05 level has been accepted significantly as statistical. 25.0% of the health personnel participating in the survey stated that they had heard the palliative care, but did not know what it was. 73.8% of the health personnel stated that palliative care should be given to cancer patients. 67.6% of the health personnel participating in the study stated that pain treatment could be applied in palliative care centers. However, 47.2% of the health personnel stated that they did not agree with the statement that “palliative treatment should be initiated in the last stage of disease progression, where curative treatment is not beneficial”. Although there was a significant difference (p<0,05) between the education level of health personnel and their answers related to many questions, which provide information about the palliative care in the questionnaire; it is observed that the level of knowledge on the subject does not increase linearly with the increase in the level of education. Very few of the nurses who work as managers and team coordinators in the palliative care team stated that they know palliative care. At the same time, determining of some of the doctors had no complete knowledge of palliative care are shown that the training they received was not sufficient and they also did not need to learn by researching about palliative care.Keywords
Palliative care, health personnel, knowledge, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri