Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması
(Cognitive Flexibility and Stress Management: A Mixed Methods Study )

Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması

 
Yazar : Betül AKALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 353-364
DOI Number: :
Cite : Betül AKALIN , (2018). Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 353-364. Doi: .
497    425


Özet

Bu çalışmada geleceğin sağlık çalışanı olacak sağlık bilimleri öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerini belirlemek, bilişsel esneklik düzeylerinin bazı demografik özelliklerden (yaş, cinsiyet, ebeveynlerin öğrenim düzeyi, gelir düzeyi, uzun süre yaşanılan coğrafi bölge) etkilenme durumuna bakmak, bilişsel esneklik puanı düşük ve yüksek olan öğrencilerin stress yönetimlerindeki farklılıkları derinlemesine görüşmelerle açıklamak amaçlanmıştır. Bu çalışma nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemle yapılmıştır. Ekim-Kasım2018 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 49 öğrenciye öncelikle BES ölçeği uygulanmış, ardından en düşük ve en yüksek puan alan 10 öğrenciye stres yönetimleri hakkında literatür ışığında hazırlanan görüşme soruları sorulmuştur. Araştırmanın verileri Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilen ve Altunkol (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilişsel Esneklik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda; ortalama BES puanı 46.85, en düşük puan 30, en yüksek puan 54 olarak bulunmuştur. Bilişsel esneklik düzeylerinin yaş, cinsiyet, ebeveynlerin öğrenim düzeyi, en uzun yaşanılan coğrafya, ailedeki birey sayısı ile anlamlı düzeyde fark göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. BES puanı yüksek olan öğrenciler beklenmedik olaylar karşısında daha sakin kalabilmekte, kişisel sorunlarıyla baş edebildiklerini ve yaşamlarındaki olaylara hakim olduklarını düşünmekte ancak kendilerini stresli ve kontrol dışı olaylara karşı yaklaşımlarını öfkeli olarak ifade etmektedirler.Anahtar Kelimeler
Bilişsel Esneklik, Stres Yönetimi, Nitel Çalışma

Abstract

In this study, it is aimed to determine the cognitive flexibility levels of health sciences students who will be health workers of the future, to look at the cognitive flexibility levels of some demographic characteristics (age, gender, education level, income level, long-lived geographic region) It is aimed to explain the differences in stress management with in-depth interviews. This study was carried out by a mixed method in which both quantitative and qualitative methods were used together. In October-November 2018, the University of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, firstly applied the BES scale to the 49 students. The data were collected by the Cognitive Flexibility Scale developed by Martin and Rubin (1995) and adapted to Turkish by Altunkol (2011). As a result of the research; The mean BES score was 46.85, the lowest score was 30 and the highest score was 54. It was found that cognitive flexibility levels did not differ significantly with age, gender, education level of parents, longest-lived geography and number of individuals in the family. Students with high BES scores may be more calm in the face of unexpected events, they can cope with their personal problems and think that they have mastered the events in their lives, but they are angry about their approach to stressful and uncontrolled events.Keywords
Cognitive Flexibility, Stress Management, Qualitative Study

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri