Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları
(Knowlwdge and Attitudes of Mothers about Nutrition and Food Hygiene for İnfants with Dierrhea )

İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları

 
Yazar : Esra TURAL BÜYÜK  & Ümmü Gülsüm TANGÜNER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 11-18
DOI Number: :
Cite : Esra TURAL BÜYÜK & Ümmü Gülsüm TANGÜNER, (2018). İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 11-18. Doi: .
346    313


Özet

Bu çalışma 0-2 yaş aralığında ishali olan bebeklerinin beslenmesi ve besin hijyeni konusunda annelerin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacı ile planlanmıştır. Çalışma OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bebeği ishal şikâyetiyle yatan 103 anne ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bebek ve anneye ait sosyo-demografik özellikler ile bebeklerin ishal durumunda annenin bilgi ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan ‘’Veri Toplama Formu’’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programında frekans, yüzde, ki-kare ve student T-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada yer alan bebeklerin %51,5’i kız olup araştırmaya katılan annelerin yaş (yıl) ortalaması 27.78±4.42, bebeklerin yaş(ay) ortalaması 13.92±7.29’dur. Annelerin eğitim düzeyi, gelir durumu, çalışma durumu ve yaşadıkları yer ile ishale neden olan ve ishalde yapılması gereken durumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,005). Eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durumu arttıkça annelerin ishal hakkındaki bilgi ve davranış düzeylerinin de arttığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Annelerin sosyo-demografik özelliklerinin ishal hakkındaki bilgi ve davranış düzeyini etkilediği sonucu elde edildi.Anahtar Kelimeler
İshal, beslenme, besin hijyeni

Abstract

This study on nutrition and food hygiene for infants with diarrhea in the range of 0-2 years is planned to determine the knowledge and attitudes of mothers. The study has performed on 103 women whose infants have hospitalized for diarrhea at OMU Health Implementation and Research Center and Samsun Maternity and Children Hospital. The research has conducted by using Data Collection Form that aimed determining mother’s knowledge and attitude in case of diarrhea in infants by the sociodemographic characteristics of the infants and mothers. The obtained data has analyzed with frequency, percentage, chi-square and Student's t-test in SPSS 21 statistical software. In the study, %51,5 of infants are girls, the average age(years) of mothers is 27.78±4.42 and the average age(months) of infants is 13.92±7.29. It has determined that conditions which cause diarrhea and what to do in case of diarrhea had statistically significant difference by mother’s education level, income level, employment status and where they live. (p<0,005). While the educational level and socio-economic status were increasing, the knowledge and behavior level of mothers were increasing has statistically found significant. The result that is the sociodemographic characteristics of the mothers affected the level of information and behaviour about diarrhea has obtained.Keywords
dierrhea, nutrition, food hygiene

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri