Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları
(Health Sciences Students’ Attitudes Towards Environmental Problems )

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları

 
Yazar : Bircan ULAŞ KADIOĞLU  & Fatos UNCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 285-296
DOI Number: :
Cite : Bircan ULAŞ KADIOĞLU & Fatos UNCU, (2018). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 285-296. Doi: .
339    248


Özet

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen sosyo-demografik etmenleri saptamaktır. Tanımlayıcı türdeki bu araştırma 15-26 Şubat 2016 tarihlerinde, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde okuyan 240 öğrenci ile yürütüldü. Veriler anket yöntemi ile toplandı. Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları “Çevresel Tutum Ölçeği” (ÇTÖ) ile saptandı. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare, varyans analizi ve t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi. Yaş ortalaması 21,4±2,01 (18-32) yıl olan 240 öğrencinin %76,3’ü (n=183) kadın, %23,7’si (n=57) erkektir. %68,3’ü (n=164) Hemşirelik bölümündedir ve %37,1’i (n=89) yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin Çevresel Tutum Ölçeğinden (ÇTÖ) aldıkları ortalama puan 82,01±8,05’tir. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özellikleri ile ÇTÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; cinsiyet, bölüm, anne eğitimi ve yaşanılan yer ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Yaş, sınıf, baba eğitimi, aile yapısı ve ekonomik durum ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları cinsiyete, bölüme, anne eğitim durumuna ve yaşanılan yere göre farklılıklar göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, çevre sorunları, çevresel tutum ölçeği

Abstract

The purpose of this study was to determine university students’ attitudes towards environmental problems, and the influence of socio-demographic characteristics on it. This descriptive study was carried out with 240 university students attending to the Faculty of Health Science in Firat University during 15-26 February 2016. Data were collected with the questionnaire method. Students’ attitudes towards environmental problems determined with using ‘Environmental Attitude Scales’ (EAS). The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 21 items. Data were analyzed by using chi-square, variance analysis and t test. The level of significance was accepted as <0.05. The mean age of 240 students was 21.4±2.01 (18-32) years and 76.3% (n=183) were women, 23.7% (n=57) were men. 68.3% (n=164) of them were in Nursing department and 37.1% (n=89) were living in dormitory. Students' Environmental Attitude Scale (EAS) mean score was 82.01±8.05. When some descriptive characteristics of the students were compared with the EAS scores; a significant correlation was found between the scores and gender, departments, mother’s educational level and living place (p<0,05). A significant correlation was not found between the scores and age, class, father’s educational level, family type, and economic status (p>0,05). According to the results of this study, students’ attitude toward environmental problems differs regarding to gender, departments, mother’s educational level and living place.Keywords
University students, environmental problems, environmental attitude scale

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri