Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri
(Tendencies of Nurses to Medical Errors )

Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri

 
Yazar : Fatma BİRGİLİ  & Fatmana KÖSE  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 249-266
DOI Number: :
Cite : Fatma BİRGİLİ & Fatmana KÖSE, (2018). Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 249-266. Doi: .
424    294


Özet

Tıbbi hatalar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hasta güvenliğini tehdit eden ve öncelikli çözülmesi gereken sorunlar arasında gösterilmektedir. Bu araştırma, hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerini ve bunu etkileyebilecek faktörlerin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak yapılan araştırma 300 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis, One Way Anova ve Tamhane Testi uygulandı. Araştırmada hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları, Enfeksiyonların Önlenmesi, Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği, Düşmelerin Önlenmesi, İletişim alt boyutları puan ortalamaları sırasıyla 4.65, 4.63, 4.47, 4.55, 4.64’dür. Hemşirelerin yaş grupları ile ilaç transfüzyon uygulamaları; hemşirelerin pozisyonu ile ilaç transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği, düşmeler; serviste çalışan hemşire sayısı ile ilaç transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği, iletişim; servisteki yatak sayısı ile hasta izlemi ve malzeme güvenliği, iletişim alt boyutları; tıbbi hata yapma ile ölçeğin tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamalı fark belirlendi [p<0.005].Anahtar Kelimeler
Tıbbi hata, hemşire, hasta, hastane

Abstract

Medical errors are among the problems that threaten patient safety in both developed and developing countries and should be solved with priority. This study was carried out to evaluate the level of tendency of nurses to medical errors and the factors that might affect it. A cross-sectional descriptive study was conducted with 300 nurses. The data were collected by using the personal information form prepared by the researchers and the Medical Error Tendency Scale in Nursing. Descriptive statistics, Kruskal Wallis, ANOVA and Tamhane Test were used to analyze the data. In the study, it was determined that the level of tendency of nurses to medical errors was low. Drug and Transfusion Applications, Prevention of Infections, Patient Follow-up and Material Safety, Fall Prevention, Communication sub-dimensions mean scores were 4.65, 4.63, 4.47, 4.55, 4.64, respectively. Nurses' age groups and drug transfusion applications; the position of nurses with drug transfusion applications, hospital infections, patient monitoring and material safety, falls; drug transfusion applications, hospital infections, patient monitoring and material safety, communication; the number of beds in the ward and patient monitoring and material safety, communication sub-dimensions; a statistically significant difference was determined between all the sub-dimensions of the scale and medical error making [p<0.005].Keywords
Medical error, nurse, patient, hospital

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri