Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
(Disaster Awareness Research in Family Health Centers: The Case of Elazig )

Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği

 
Yazar : Bircan ULAŞ KADIOĞLU  & Fatoş UNCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Bircan ULAŞ KADIOĞLU & Fatoş UNCU, (2018). Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 1-10. Doi: .
523    364


Özet

Afetlerle mücadele edebilmenin en etkili yolu, afete sebep olacak tehlikelerin doğuracağı zarar ve kayıpları azaltacak önlemleri afetler olmadan önce almaktır. Bunun için afet farkındalığının toplumda yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bireylerin, afetlerle başa çıkabilme konusundaki davranışları, afetlere hazırlıklı olma ve bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyleri ile belirlenmektedir. Bu araştırmada, aile sağlığı merkezlerinde yetişkin bireylerin temel afet bilinci ve farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Mart-Mayıs 2015 tarihlerinde 1267 yetişkin birey (704 kadın, 563 erkek) ile yürütülmüştür. Veriler, literatür incelemesi yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış 40 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Soruların 12’si bazı sosyo-demografik özellikleri, 10’u temel afet bilincini ve 18’i afetlere hazırlıklı olma durumunu saptamaya yöneliktir. Yaş ortalaması 33,9±11,7 yıl olan 1267 katılımcının %55,6'sı kadındır. %28'i yükseköğretim mezunu olan katılımcıların %25,6'sını çalışmayan bireyler (işsiz, ev hanımı) oluşturmaktadır. %55,6’sı doğrudan bir afete maruz kaldığını ifade etmiştir. Elazığ'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu bilenler %85,7 (n=1086)'dir. Temel Afet Bilinci eğitimi alma sıklığı %41’dir. Afet bilinci bilgi puanlarına göre; tüm bireylerin ortalaması 10 puan üzerinden 8,88±1,34 puandır. Katılımcıların %89,7'si acil durum planı yapmadığını belirtmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, afet bilinci bilgi düzeyleri yüksektir fakat katılımcıların önemli bir kısmı acil durumlara yönelik herhangi bir hazırlık yapmamıştır. Afet farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Afet, afet hazırlık, afet bilinci, Elazığ

Abstract

The most effective way of struggle with disasters is to take measures, against hazards that may possibly cause disasters, for mitigation to reduce losses and damages, before the event happened. For this purpose, disaster awareness needs to be widespread in society. The aim of this research was to determine the basic disaster consciousness and awareness levels of adults in Family Health Centers. This descriptive study was conducted with 1267 adults (704 women, 563 men) in March-May 2015. The data were collected by a questionnaire. It was developed by the researchers including 40 questions (12 questions about socio-demographic characteristics and 10 questions about basic disaster consciousness and 18 questions about disaster preparedness) by conducting a literature review. The mean age of the participants (1267 people) was 39.9 ± 11.7 years. 55.6% of the participants were female. 28% of them held a college degree and 25.6% of them unemployed. 55.6% were directly exposed to a disaster. 85,7% of the participants know that Elazıg is the first degree earthquake region. The frequency of basic disaster consciousness training is 41%. Averages of disaster conscious knowledge scores are 8.8 ± 1.34 over 10 points. 89.7% of the participants stated that they did not have an emergency plan. According to findings obtained from this study, disaster awareness levels are high, but a significant number of participants did not make any preparations for emergencies. It is suggested that studies should be carried out to increase disaster awareness level.Keywords
disaster, disaster preparedness, disaster consciousness, Elazig

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri