Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of General Nutrition Knowledge Levels of Patients with Cardiovascular Disease )

Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 
Yazar : Özlem PERSİL ÖZKAN  , Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL, Zerrin YİĞİT, Çınar ERGİNBAŞ & Fitnat Şule ŞAKAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 195-208
DOI Number: :
Cite : Özlem PERSİL ÖZKAN , Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL, Zerrin YİĞİT, Çınar ERGİNBAŞ & Fitnat Şule ŞAKAR, (2018). Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 195-208. Doi: .
345    301


Özet

Kardiyovasküler hastalıkların risk faktörlerini azaltmak için bireylerin sağlıklı beslenme davranışlarını kazanmaları gerekmektedir. Bu araştırma, koroner arter hastalarının genel beslenme bilgi düzeyinin ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında, bir araştırma hastanesinin kardiyoloji polikliniklerinde takip edilen, koroner arter hastalık tanısı almış, yaş ortalaması 58,38±14,72 yıl (minimum 18-maksimum 80) olan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine araştırmaya katılmayı kabul eden ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 350 hasta alınmıştır. Veriler, hastaların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin Tanıtıcı Bilgi Formu ve Genel Beslenme Bilgi Anketi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin dağılımında aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum ve yüzde parametreleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, koroner arter hastalarının Genel Beslenme Bilgi Anketi toplam puan ortalaması 70,36±9,86’dır. Katılımcıların hastalık- diyet ilişkisi alt boyut puanı ve toplam puan ortalamaları eğitim durumu yükseldikçe artmıştır. Besin kaynakları ve besin ögesi bilgisi alt boyut puanları yaş ve eğitim durumu yükseldikçe artmıştır (sırasıyla p<0,05, p<0,001). Hastalık-diyet ilişkisi alt boyut puanı ve toplam puan ortalamaları ise eğitim durumu yükseldikçe artmıştır (p<0,001). Beden Kütle İndeksi’ne göre zayıf hastaların besin kaynakları ve besin ögesi bilgisi alt boyut puanı, normal kilolu, fazla kilolu ve obez hastalardan daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Eğitim durumu ile toplam puan ortalaması pozitif yönde ilişkili olmasına rağmen, eğitim durumu ile Beden Kütle İndeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Toplam puan ortalaması ve alt boyut puan ortalamaları cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. Katılımcıların çoğunluğunun sebze ve meyve tüketiminin arttırılmasının, tuz, şeker ve kolesterol kısıtlamasının önemini bildikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yarısından fazlasının besinlerin yağ, tuz ve kolesterol, trans yağ içeriği ile ilgili bilgi sahibi oldukları saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Beslenme bilgi düzeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, koroner arter hastalarında beslenme

Abstract

In order to reduce the risk factors of cardiovascular diseases, individuals need to acquire healthy eating behaviors. This research was conducted as a cross-sectional study to investigate the levels of healty eating behaviours of coronary artery disease patients. The population of the study consisted coronary artery disease patients admitted to the cardiology out patient clinics of academic medical center between 1 January - 31 March 2017. The mean age of the patients’ was 58,38 ± 14,72 years (minimum 18 – maximum 80) The study sample included 350 voluntary patients selected by random sample method. Data were collected by using a form including socio-demographic characteristics and General Nutrition Knowledge Questionnaire. Arithmetic mean, standard deviation, minimum, maximum and percentage parameters are used in the distribution of the data. Descriptive statistics and Pearson chi-square tests are used in the assesment of the data. According to the findings obtained from the study, the average score of General Knowledge Questionnaire was 70,36±9,86. The diet–disease relationships subscale score and mean total score of the participants increased as the educational status increased. Sources of nutrients information subscale score increased with age and education (p<0.05, p <0.001, respectively). The relationship between diet–disease relationships subscale score and mean total score increased as the education level increased (p<0.001). According to the Body Mass Index, the Sources of nutrients subscale score of the underweight patients were higher than the normal weight, overweight and obese patients (p<0.05). Although there was a positive correlation between education level and mean total score, there was no significant relationship between education level and Body Mass Index. Mean total score and the mean scores of subscales did not differ according to gender. It was determined that the majority of the participants were aware of the importance of increasing the consumption of vegetables and fruits and restriction of salt, sugar and cholesterol. It was determined that more than half of the participants had knowledge about the fat, salt, cholesterol, trans fatty acid content of foods.Keywords
Nutrition knowledge, healty eating behaviours, nutrition of the patients with coronary artery disease

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri