Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler
(Midwives' Application Status and Affecting Factors of Nonpharmacological Pain Control Method in Labor )

Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler

 
Yazar : Nihal ULUTAŞ  & Mine BEKAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 109-120
DOI Number: :
Cite : Nihal ULUTAŞ & Mine BEKAR, (2018). Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 109-120. Doi: .
347    246


Özet

Araştırma, ebelerin doğum eyleminde nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntem uygulama durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kayseri’de doğum yaptırılan hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 252 ebe oluşturmuştur. Veriler “Bilgilendirilmiş Onam Formu” uygulandıktan sonra “Soru Formu” kullanılarak toplanmış, bilgisayarda SPSS 14.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiksel analizler kullanılmıştır. Ebelerin %48.0’inin nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda bilgi aldığı, bilgi alan ebelerin %86,7’sinin bu bilgiyi temel mesleki eğitim sırasında, %25.0’inin kendi araştırmaları sonucunda, %4,7’sinin kurslardan, %3,1’inin hizmet içi eğitimde aldığı belirlenmiştir. Ebelerin öğrenim durumlarına göre nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda bilgi alma durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (x2=44,127, p<0,05) ve Ebelerin öğrenim durumları ile nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerini bilme durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=57,184, p<0,05) ve öğrenim durumlarına göre nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerini uygulama durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=42,900, p<0,05). Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda hastanede çalışan ebelerin nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama eksiklerinin bulunduğu belirlenmiştir. Annelerin olumlu doğum deneyimi yaşamalarında ve doğum ağrısının kontrolünde etkin rol alan ebelerin, konforlu doğumun gerçekleştirilmesi, yeterli bilgi ve donanıma sahip ebelerin yetiştirilmesi, bilgi ve uygulama eksikliklerinin giderilmesine yönelik ebelik eğitimi sırasında ve çalışan ebelere nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim yapılması, bilgilendirme ve kurs programlarının düzenlenmesi önerilir.Anahtar Kelimeler
Ebe, doğum eylemi, nonfarmakolojik ağrı kontrol, yöntemi, nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemi uygulama, etkileyen faktörler

Abstract

The study was carried out as a descriptive study in order to determine midwives’ application status and affecting factors of nonpharmacological pain control method in labor . The sample of the study consisted of 252 midwives who work in hospitals in Kayseri and agree to participate to the study. After Informed Consent Form was applied, data were collected by using Questionnaire Form and analyzed by using SPSS 14.0 program. Descriptive and comparative statistical analyzes were used to analyze the data. 48% percentage of midwives, received information about nonpharmacological pain control methods, 86.7% of the midwives received this information during basic vocational training, 25.0% of them had their own research, 4.7% of them had in-service training. According to the educational status of the midwives, the difference between the information about nonpharmacological pain control methods was statistically significant (x2 = 44,127, p <0,05). The difference between the learning status of the midwives and their knowledge of nonpharmacological pain control methods was statistically significant (x2 = 57,184, p <0,05). According to the educational status of the midwives, the difference between the cases of nonpharmacological pain control methods was statistically significant (x2 = 42,900, p <0.05). As a result of the data obtained from the study, it was determined that midwives work in the hospital had information and application deficiencies related to nonpharmacological pain control methods. Mothers who have positive experiences in the delivery of birth and control of the birth pain, the delivery of a comfortable birth, training of midwives with sufficient knowledge and equipment, training in midwifery to eliminate the deficiencies of knowledge and practice, and the training of non-pharmacological pain control methods on midwives and course schedules are recommended.Keywords
Midwife, labor, nonpharmacological pain control, method, nonpharmacological pain control method application, affecting factors

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri