Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Bazı Sosyodemografik Özelliklerin ve Empati Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile İlişkisi
(The Relationship Some Socio-Demographic Characteristics and Empathy Level with Gender Perception in Faculty of Sports Sciences Students )

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Bazı Sosyodemografik Özelliklerin ve Empati Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile İlişkisi

 
Yazar : Zekeriya GÖKTAŞ  , Kevser TARI SELÇUK & Celalettin ÇEVİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 31-42
DOI Number: :
Cite : Zekeriya GÖKTAŞ , Kevser TARI SELÇUK & Celalettin ÇEVİK, (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Bazı Sosyodemografik Özelliklerin ve Empati Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile İlişkisi. Journal of Current Researches on Health Sector, 11 (1), p. 31-42. Doi: 10.26579/jocrehes.100.
81    64


Özet

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde bazı sosyodemografik özelliklerin ve empati düzeyinin toplumsal cinsiyet algısı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırma Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ve anketi tamamlayan 305 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’nin yer aldığı online anket ile toplanmıştır. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Student’s t testi, Mann Whitney U testi, ANOVA testi, Kruskal Wallis H testi ve çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalaması 85,07±16,08’dir. Sosyodemografik özelliklerin ve empati düzeyinin modele alındığı çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde cinsiyetin toplumsal cinsiyet algısı ile negatif, empati düzeyinin ise pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu araştırmada kadınların erkeklere göre daha pozitif toplumsal cinsiyet algısına sahip olduğu belirlenmiştir ve empati düzeyi arttıkça pozitif toplumsal cinsiyet algısı da artmaktadır. Öğrencilerde empati düzeyinin ve pozitif toplumsal cinsiyet algısının arttırılmasına yönelik eğitimler planlanabilir ve müfredata bu konulara yer veren dersler eklenebilir.Anahtar Kelimeler
Empati; Toplumsal Cinsiyet; Spor, Beden Eğitimi.

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship some socio-demographic characteristics and empathy level with gender perception in faculty of sports sciences students. The descriptive study was conducted with 305 students who were study at Balıkesir University Faculty of Sport Sciences between October and November 2020, accepted to participate in the study and completed the questionnaire. The data were collected by online questionnaire which included Personal Information Form, Empathy Level Scale and Perception of Gender Scale. In the statistical analysis, frequency, percentage, mean, standart deviation, Student’s t test, Mann Whitney U test, ANOVA test, Kruskal Wallis H test and multivariate linear regression analysis were used and significance level was p <0.05. The mean score of the students obtained from the Perception of Gender Scale was 85.07±16.08. In the multivariate linear regression analysis in which sociodemographic characteristics and empathy level were included in the model, it was found that the increase in female sex and empathy level was associated with positive gender perception. In this study, it was determined that women have a more positive gender perception than men and as the empathy level increases, the positive gender perception also increases. Courses can be planned to increase the level of empathy and positive gender perception in students and courses that include these topics can be added to the curriculum.Keywords
Empathy; Gender; Sport; Physical education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri