Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama Davranışlarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı; sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2019-2020 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)’da öğrenimlerine devam eden 277 kız 102 erkek olmak üzere toplam 379 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler kişisel bilgi formu, Üner, Sevencan, Başaran, Balcı ve Bilaloğlu (2009) tarafından geliştirilen “Sosyal El Yıkama Tutum Ölçeği (SEYTÖ)” ve “Sosyal El Yıkama Bilgi Ölçeği (SEYBÖ)” kullanılarak yapılmıştır. Veriler; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız t testi, ANOVA, TUKEY analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama davranışlarının cinsiyet, öğretim türü ve branş/program değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği p<.05 diğer değişkenler açısından göstermediği p>.05; sosyal el yıkama bilgi düzeylerinin ise bütün değişkenlerde anlamlı farklılık göstermediği p>.05 belirlenmiştir.



Anahtar Kelimeler
Sosyal el yıkama, El hijyeni, Hijyen, El yıkama, Sağlık, Sağlık eğitimi, Öğrenci, Bilgi, Tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.



Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri