Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hasta Memnuniyeti ve Hastane Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Isparta İli Örneği

Sağlık bir toplumun en önemli göstergelerinden biridir. Bu yüzden sağlık hizmetlerine önem verilmektedir. Özellikle sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte iyileştirilen şartlar ve sağlık hizmetlerindeki harcamaların artması sağlıkta gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Program sonrasında yaşanılan gelişmeler özel hastanelere olan ilgiyi de artırmış durumdadır. Hasta memnuniyeti günümüzde hastane tercihini etkileyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Fakat hasta memnuniyeti dışında, hastane tercihinde etkili olan farklı faktörler de bulunmaktadır. Araştırmanın amacı hasta memnuniyeti ve hasta tercihinde etkili olan faktörlerin araştırılmasıdır. Bu kapsamda Isparta ilinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada hasta memnuniyeti ve hastane tercihinde etkili olan faktörler incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Isparta ilindeki kişiler oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek şekilde 560 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Akbaş (2014) tarafından güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş olan soru formu beşli Likert tipi ölçekle test edilmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerini ve araştırma amacına yönelik oluşturan soruları içeren sorular da bulunmaktadır. Yapılan anketler sonucunda 22 soruluk önermeden üç faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; hastane çalışanları, hastanenin işleyişi ve hastanenin fiziki koşullarıdır. Diğer 9 soruluk önerme ise tek faktör altında birleşmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa değeri ölçekte yer alan ilk 9 soru için 0,821 iken, sonraki 22 soru için yapılan analizde 0,907 olarak bulunmuştur. Araştırma da frekans ve yüzde değerleri, çoklu doğrusal regresyon modeli, korelasyon analizi ve crosstabbs ile çapraz analizler yapılmıştır. Çalışmada hastane tercihinde etkili olan diğer faktörler de bulunmuş ve önem derecesine göre sıralanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hastane tercihinde en çok etkili olan ilk üç faktör sırasıyla güven, uzman doktor tercihi ve memnuniyet olmuştur. Araştırmada hastanelerde en çok beğenilmeyen üç özellik ve sırası; doktor ilgisizliği, yetersiz muayene ve hoşgörü olmaması şeklindedir. Ayrıca yapılan normallik testi sonucunda da verilerin normal dağıldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Sağlık hizmetleri, hasta memnuniyeti, hastane tercihi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri