Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği

Bu araştırmada; Bitlis İlinde görev yapan sağlık personellerinin palyatif bakım hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Bitlis’in Merkez ve Tatvan İlçesi’ndeki sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinden oluşmuştur. Sağlık personellerinden rastgele seçilen, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 176 sağlık personeli örneklem olarak alınmıştır. Veri toplama aracı olarak sağlık personelleri hakkında niteleyici bilgilere ulaşmamızı sağlayan 7 soruluk ön bilgi formu ve palyatif bakım ile ilgili 20 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20® programında, sıklık ve Paerson ki-kare testleriyle değerlendirilmiş, p<0,05 düzeyi istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Ankete katılan sağlık personelinin %25,0’i palyatif bakımı duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini ifade etmiştir. Sağlık personelinin %73,8’i palyatif bakımın kanser hastalarına verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin %67,6’sı palyatif bakım merkezlerinde ağrı tedavisinin uygulanabileceğini ifade etmiştir. Ancak sağlık personelinin %47,2’si “palyatif tedaviye küratif tedavinin fayda sağlamadığı, hastalığın ilerlediği son evrede başlanmalıdır” ifadesine katılmadığını belirtmiştir. Sağlık personellerinin eğitim düzeyleri ile ankette yer alan, palyatif bakımla ilgili bilgilerini ölçmeyi sağlayan birçok soruya verdikleri yanıtlar arasındaki fark anlamlı (p<0,05) olmasına rağmen; konuyla ilgili bilgi seviyesinin eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğrusal olarak artmadığı görülmüştür. Palyatif bakım ekibinde yönetici ve ekip koordinatörü olarak görev yapan hemşirelerin oldukça az bir kısmı palyatif bakımı bildiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda doktorların bazılarının da palyatif bakım konusunda tam bilgi sahibi olmadığının belirlenmesi aldıkları eğitimin yeterli olmadığını ve ayrıca bu konuda araştırarak da bilgi edinme gereği duymadıklarını göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Palyatif bakım, sağlık personeli, bilgi, tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri