Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen sosyo-demografik etmenleri saptamaktır. Tanımlayıcı türdeki bu araştırma 15-26 Şubat 2016 tarihlerinde, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde okuyan 240 öğrenci ile yürütüldü. Veriler anket yöntemi ile toplandı. Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları “Çevresel Tutum Ölçeği” (ÇTÖ) ile saptandı. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare, varyans analizi ve t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi. Yaş ortalaması 21,4±2,01 (18-32) yıl olan 240 öğrencinin %76,3’ü (n=183) kadın, %23,7’si (n=57) erkektir. %68,3’ü (n=164) Hemşirelik bölümündedir ve %37,1’i (n=89) yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin Çevresel Tutum Ölçeğinden (ÇTÖ) aldıkları ortalama puan 82,01±8,05’tir. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özellikleri ile ÇTÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; cinsiyet, bölüm, anne eğitimi ve yaşanılan yer ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Yaş, sınıf, baba eğitimi, aile yapısı ve ekonomik durum ile ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları cinsiyete, bölüme, anne eğitim durumuna ve yaşanılan yere göre farklılıklar göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, çevre sorunları, çevresel tutum ölçeği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri