Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kardiyovasküler hastalıkların risk faktörlerini azaltmak için bireylerin sağlıklı beslenme davranışlarını kazanmaları gerekmektedir. Bu araştırma, koroner arter hastalarının genel beslenme bilgi düzeyinin ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında, bir araştırma hastanesinin kardiyoloji polikliniklerinde takip edilen, koroner arter hastalık tanısı almış, yaş ortalaması 58,38±14,72 yıl (minimum 18-maksimum 80) olan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine araştırmaya katılmayı kabul eden ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 350 hasta alınmıştır. Veriler, hastaların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin Tanıtıcı Bilgi Formu ve Genel Beslenme Bilgi Anketi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin dağılımında aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum ve yüzde parametreleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, koroner arter hastalarının Genel Beslenme Bilgi Anketi toplam puan ortalaması 70,36±9,86’dır. Katılımcıların hastalık- diyet ilişkisi alt boyut puanı ve toplam puan ortalamaları eğitim durumu yükseldikçe artmıştır. Besin kaynakları ve besin ögesi bilgisi alt boyut puanları yaş ve eğitim durumu yükseldikçe artmıştır (sırasıyla p<0,05, p<0,001). Hastalık-diyet ilişkisi alt boyut puanı ve toplam puan ortalamaları ise eğitim durumu yükseldikçe artmıştır (p<0,001). Beden Kütle İndeksi’ne göre zayıf hastaların besin kaynakları ve besin ögesi bilgisi alt boyut puanı, normal kilolu, fazla kilolu ve obez hastalardan daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Eğitim durumu ile toplam puan ortalaması pozitif yönde ilişkili olmasına rağmen, eğitim durumu ile Beden Kütle İndeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Toplam puan ortalaması ve alt boyut puan ortalamaları cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. Katılımcıların çoğunluğunun sebze ve meyve tüketiminin arttırılmasının, tuz, şeker ve kolesterol kısıtlamasının önemini bildikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yarısından fazlasının besinlerin yağ, tuz ve kolesterol, trans yağ içeriği ile ilgili bilgi sahibi oldukları saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Beslenme bilgi düzeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, koroner arter hastalarında beslenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri