Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Bazı Sosyodemografik Özelliklerin ve Empati Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile İlişkisi

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde bazı sosyodemografik özelliklerin ve empati düzeyinin toplumsal cinsiyet algısı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırma Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ve anketi tamamlayan 305 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’nin yer aldığı online anket ile toplanmıştır. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Student’s t testi, Mann Whitney U testi, ANOVA testi, Kruskal Wallis H testi ve çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalaması 85,07±16,08’dir. Sosyodemografik özelliklerin ve empati düzeyinin modele alındığı çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde cinsiyetin toplumsal cinsiyet algısı ile negatif, empati düzeyinin ise pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu araştırmada kadınların erkeklere göre daha pozitif toplumsal cinsiyet algısına sahip olduğu belirlenmiştir ve empati düzeyi arttıkça pozitif toplumsal cinsiyet algısı da artmaktadır. Öğrencilerde empati düzeyinin ve pozitif toplumsal cinsiyet algısının arttırılmasına yönelik eğitimler planlanabilir ve müfredata bu konulara yer veren dersler eklenebilir.Anahtar Kelimeler
Empati; Toplumsal Cinsiyet; Spor, Beden Eğitimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri